فلش کارت آموزشی


فلش کارت آشنای با جانوران و حشرات
50,000ریال

شامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه ی گروه سنی 8تا14سال،مهدهای کودک،.....

فلش کارت آشنای با حیوانات وحشی
50,000ریال

فلش کارت آشنای با حیوانات وحشیشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه ی .....

فلش کارت آشنای با مشاهیر
50,000ریال

فلش کارت آشنای با مشاهیرشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه ی گروه س.....

فلش کارت آشنای باآموزش اعداد انگلیسی وفارسی
50,000ریال

فلش کارت آشنای باآموزش اعداد انگلیسی وفارسیشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رن.....

فلش کارت آشنای بااعضای بدن انسان
50,000ریال

فلش کارت آشنای بااعضای بدن انسانشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه .....

فلش کارت آشنای بااماکن تاریخی ایران
50,000ریال

فلش کارت آشنای بااماکن تاریخی ایرانشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که وی.....

فلش کارت آشنای باخزندگان
50,000ریال

فلش کارت آشنای باخزندگانشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه ی گروه س.....

فلش کارت آشنای باگل ها
50,000ریال

فلش کارت آشنای باگل هاشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه ی گروه سنی.....

فلش کارت آموزش الفبای فارسی
50,000ریال

فلش کارت آموزش الفبای فارسیشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه ی گرو.....