دماسنج وسیله ی اندازه گیری دماست که از آن برای اندازه گیری دمای بدن یا محیط می توان ازش استفاده کرد.دماسنج بسته به مایع درون آن می تواند جیوه ی یا الکلی باشد.


دماسنج جیوه ی چوبی بزرگ
0ریال

 دماسنج جیوه ی چوبی بزرگدما سنج وسیله ی است که بر مبنای درجه سانتیگراد یا فارنهایت دما را انداز.....

دماسنج جیوه ی چوبی کوچک
0ریال

دماسنج جیوه ی چوبی کوچکدما سنج وسیله ی است که بر مبنای درجه سانتیگراد یا فارنهایت دما را اندازه می گ.....

دماسنج مدل گیتاری
0ریال

دماسنج مدل گیتاریدما سنج وسیله ی است که بر مبنای درجه سانتیگراد یا فارنهایت دما را اندازه می گیردبه .....