ابزار الات 

هویه , دستگاه چسب حرارتی , سیم چیندستگاه چسب حرارتی sun
320,000ریال

دستگاه چسب حرارتی sun.....