ابزار الات 

هویه , دستگاه چسب حرارتی , سیم چیندستگاه چسب حرارتی sun
250,000ریال

دستگاه چسب حرارتی sun.....